.............................................................................

...cel mai bun ajutor pentru valoarea acestor informații primite este share pe facebook... și oriunde altundeva !

............................................................................

Legea aceasta este modalitatea de forta prin care guvernul cauta sa forteze legile si bunul simt pentru a vinde foarte ieftin resursele subsolului si pentru a spulbera orice fel de piedici de natura economica  a proprietatii care ar mai putea apare.  Comentariu Rostirea – Ioan Valahul.

Acest raport a fost întocmit de:
Asocia ția ALBURNUS MAIOR
Str. Principală, nr. 299, Roșia Montană sau
Str. D. Francisc, nr. 10, ap. 5, Cluj Napoca
Tel/Fax: 0264-599 204 /
E-mail: alburnusmaior@ngo.ro
Web: www.rosiamontana.org
Asociația SALVAȚI BUCUREȘTIUL
Bd. M. Kogalniceanu, nr. 10, corp A+B
Et. 1, ap. 3D, sector 5, București
Tel: 031-436 39 66 / 0767-576 794
E-mail: contact@salvatibucurestiul.ro
Web: www.salvatibucurestiul.ro
Asociația TRANSILVANIA VERDE
400750 Cluj-Napoca, O.P. 1., C.P. 1154
Tel: 0744-603 930
E-mail: contact@greentransylvania.ro
Web: www.greentransylvania.ro
www.greendex.ro
Asociația MAIMULTVERDE
Str. Icoanei 96A, et. 3, sector 2, București
Tel. : 031-824 10 20 / Fax: 031-824 10 21
E-mail: asociatia@maimultverde.ro
Web: www.maimultverde.ro
2
CUPRINS
I. MOTIVAREA PROPUNERII LEGISLATIVE
II. ANALIZA PROPUNERII LEGISLATIVE PE DOMENII SI ARTICOLE
II. 1. Prevederile Propuse Privind Noţiunea de Activităţi Miniere de
„dezvoltare”
II. 2. Prevederile Propuse Privind Impactul Activităţilor Miniere Asupra
“Funcţiunilor Publice Şi Private” Ale Localităţilor
II. 3. Prevederile Propuse Privind Exproprierea Pentru Cauza De Utilitate
Publică
II.4. Prevederile Propuse Privind Scoaterea Terenurilor Din Fondul Forestier
II. 5. Prevederile Propuse Privind Protecţia Patrimoniului Arheologic Şi
Natural
II. 6. Prevederile Propuse Privind Extinderea Perimetrului Licenţei
II. 7. Prevederile Propuse Privind Autorizarea Lucrărilor de Construcţie
III. ANEXA
COMENTARII JURIDICE ASUPRA PROIECTULUI DE MODIFICARE AL
LEGII MINELOR NR. 85/2003
3
Propunerea legislativă iniţiată de senatorii Toni Greblă (PSD) şi Ion Ruşeţ (PDL), Pl-x.
549/20091, pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr. 85/2003 a fost adoptată de
Senatul României în şedinţa din data de 27 octombrie 2009 şi este în prezent în dezbaterea
comisiilor Camerei Deputaţilor, cameră decizională în acest caz.
Propunerea legislativă are ca obiect modificarea i completarea Legii minelor ș nr. 85/2003, cu
modificările și completările ulterioare, promovând soluții derogatorii de la diferite acte
normative referitoare la expropriere, autorizarea lucrărilor de construcţie, amenajarea
teritoriului şi urbanismului, protejarea patrimoniului cultural , fondul funciar, silvicultura, etc.
Analiza propunerii legislative mai jos prezentate ne îndreptăţeşte să concluzionăm aceea că
propunerea legislativă cuprinde numeroase prevederi neconstituționale şi este ‘dedicată’
găsirii de ‘soluții’ legislative pentru accelerarea aprobării proiectului exploatării miniere
propuse la Roşia Montană de către Roşia Montană Gold Corporation.
I. MOTIVAREA PROPUNERII LEGISLATIVE
Motivarea propunerii legislative înfrânge grav normele de tehnică legislativă prevăzute de
Legea nr.24 din 27 martie 2000, republicată.
Potrivit Legii 24/2000, Art. 6, “ Proiectul de act normativ trebuie să instituie reguli necesare,
suficiente şi posibile care să conducă la o cât mai mare stabilitate şi eficienţă legislativă.
Soluţiile pe care le cuprinde trebuie să fie temeinic fundamentate, luându-se în considerare
interesul social, politica legislativă a statului român şi cerinţele corelării cu ansamblul
reglementărilor interne şi ale armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară şi cu
tratatele internaţionale la care România este parte, precum şi cu jurisprudenţa Curţii
Europene a Drepturilor Omului”.
Se arată, în debutul ‘Notei de fundamentare/expunerii de motive’ a propunerii legislative
aceea că ‘legislația în vigoare nu asigură în mod efectiv mecanisme în baza cărora terenurile
necesare valorificării resurselor miniere să fie dobândite de titularul unei licenţe. Astfel de
lacune de reglementare au generat blocaje în sectorul extractiv minier din România, procesul
de dobândire a terenurilor necesare desfăşurării de activităţi miniere fiind anevoios, incert şi
îndelungat’.
Nota de fundamentare nu precizează care este cadrul legislativ de reglementare a
mecanismelor în baza cărora terenurile necesare valorificării resurselor minerale sunt
dobândite de titularul de licenţă, în schimb stabileşte o legătură de cauzalitate directă între
‘lacune de reglementare’ şi ‘procesul de dobândire a terenurilor necesare desfăşurării de
activităţi miniere anevoios, incert şi îndelungat’, aşa cum este apreciat de iniţiatori.
În realitate dobândirea dreptului de folosinţă a terenurilor necesare efectuării activităţilor
miniere din perimetrul de explorare/exploatare este reglementată, in extenso, la Art. 6 al
Legii Minelor 85/2003, epuizând practic modalităţile de dobândire a dreptului de folosinţă
asupra terenurilor posibile în condiţiile legislaţiei în vigoare în România: vânzareacumpărarea
terenurilor (lit. a) , schimbul de terenuri (lit b), închirierea terenului pe durată
determinată (lit c), exproprierea pentru cauza de utilitate publică (lit d), concesionarea
terenurilor (lit e), asocierea dintre proprietarul terenului şi titularul de licenţă (lit f), alte
proceduri prevăzute de lege (lit. g). Nu se pune problema, aşadar, a unor lacune de
reglementare.
1 http://www.cdep.ro/proiecte/2009/500/40/9/se549.pdf
4
Continuă motivarea iniţiatorilor, „activitatea minieră este practic blocată pe termen
nedeterminat, lăsând loc procedurilor birocratice sau judiciare şi lipsind contractele de
concesiune de caracter efectiv”.
Pe lângă aceea că exprimarea „activitatea minieră este practic blocată pe termen
nedeterminat” este o generalizare inacceptabilă într-un text de motivare a unui act normativ,
problema identificată este una cel puţin surprinzătoare: faptul că în activitatea de dobândire a
terenurilor necesare desfăşurării activităţilor miniere „îşi găsesc locul procedurile birocratice
(birocractice) sau judiciare”, care lipsesc contractele de concesiune de caracter efectiv.
Întrebarea legitimă care se ridică în acest caz este cum s-ar imagina implementarea oricărui
cadru legislativ, actual sau propus, în absenţa unor „proceduri birocratice sau judiciare”?
În aceeaşi manieră inacceptabilă din punctul de vedere al unei rigori minime de motivare a
unui act normativ sunt generalizate şi exacerbate efectele procesului de dobândire a
terenurilor asupra producţiei miniere şi asupra beneficiilor de pe urma activităţii miniere ale
statului român şi ale titularului de licenţă. “În egală măsură, producţia minieră este afectată în
mod semnificativ, conducând la pierderi financiare considerabile atât pentru statul român,
care nu beneficiază de plata redevenţei până la momentul începerii realizării producţiei de
către titularul licenţei, cât şi a concesionarilor care efectuează investiţii imposibil de recuperat
într-un interval rezonabil”.
Iniţiatorii nu depun însă diligenţe minime de a-şi susţine aprecierile cu exemple concrete,
studii, cercetări şi evaluări statistice privind pierderile semnificative la care se face referire.
Prezenţa unor generalizări nepermise şi a unor termeni vagi şi lipsiţi de conţinut în motivarea
propunerii legislative nu poate conduce decât la concluzia că elaborarea propunerii
legislative în discuţie nu a fost precedată de o activitate de documentare şi analiză ştiinţifică,
aşa cum o impun prevederile Legii 24/2004, Art. 20 conform căruia “elaborarea proiectelor
de acte normative trebuie precedată, în funcţie de importantă şi complexitatea acestora, de o
activitate de documentare şi analiză ştiinţifică, pentru cunoaşterea temeinică a realităţilor
economico-sociale care urmează să fie reglementate, a istoricului legislaţiei din acel
domeniu, precum şi a reglementărilor similare din legislaţia străină, în special a ţărilor Uniunii
Europene. Rezultatele studiilor de cercetare şi referirile la sursele de informaţii suplimentare
relevante pentru dezbaterea proiectelor de acte normative trebuie să fie incluse în
instrumentul de prezentare şi motivare a proiectului de act normativ”.
Scopul principal al propunerii legislative este, aşa cum o arată fără echivoc reglementările
propuse, derogarea de la procedura cadru de expropriere pentru cauza de utilitate publică,
stipulată de Legea 33/1994. Motivarea iniţiatorilor este dată de aceea ca “derularea
procedurilor de expropriere în baza Legii 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de
utilitate publică este extrem de îndelungată, ceea ce duce în practică la afectarea siguranţei
zăcămintelor miniere şi blocarea lucrărilor premergătoare exploatării miniere în condiţii de
siguranţă a utilajelor, a personalului şi a zăcământului”. Motivarea se rezumă la această
apreciere superficială, lipsită de conţinut şi fără nicio raportare la situaţii concrete de
proceduri de expropriere pentru exploatări miniere “extrem de îndelungate”. În schimb soluţia
legislativă propusă de iniţiatori constă într-o serie de derogări de la Legea cadru privind
exproprierea 33/1994 prin care orice investitor privat care obţine o licenţă de exploatare are
dreptul să exproprieze de bună voie proprietăţile de sub amprenta exploatării propuse, în
calitate de reprezentant al Statului şi în absenţa accesului proprietarilor expropriaţi la un
recurs administrativ sau judiciar împotriva măsurii de expropriere. Soluţia iniţiatorilor pare să
fie inspirată de Legea nr. 106/2008 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică a
terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit, un prim pas
5
“favorabil finalizat”, pentru “evitarea blocajelor, a litigiilor interminabile între titularii licenţelor
de exploatare şi proprietarii imobilelor aflate în perimetre miniere”.
Exproprierea constituie, potrivit Art. 44 alin 3 şi alin 6 din Constituţie singura modalitate de
trecere silită a unor bunuri din proprietatea privată în proprietatea publică a statului sau a
unităţilor administrativ-teritoriale, cu dreapta şi prealabila despăgubire, prin hotărâre
judecătorească, constituind singura excepţie admisă constituţional de la caracterul absolut,
inviolabil şi perpetuu al dreptului de proprietate privată.
Limitarea legală de către Stat, prin măsura exproprierii, a caracterului perpetuu al dreptului
de proprietate privată nu poate avea loc astfel decât în limitele unei proceduri strict stabilite şi
faptul că parcurgerea ei se poate întinde pe o perioadă lungă de timp reflectă obligaţia
statului de a acţiona cu maximă prudenţă, coerent şi just. Este adevărat de asemenea că
exproprierea poate genera litigii între particulari şi puterile publice, privitoare la exercitarea
dreptului de proprietate privată. Accesul liber la justiţie pentru contestarea propunerii de
expropriere şi a cuantumului despăgubirilor este numai o garanţie a respectării condiţiei
constituţional impuse ca exproprierea să se facă “cu dreapta şi prealabila despăgubire”. În
niciun caz nu poate fi invocată durata procedurilor de expropriere sau existenţa litigiilor
generate de acestea pentru a justifica derogări legale care scurtcircuitează procedurile de
expropriere, substituie rolul autorităţilor statale cu al unor companii private şi îngrădesc
accesul la justiţie al proprietarilor de imobile din perimetrele miniere. Invocarea, în sprijinul
acestor derogări, a interesului superior al “siguranţei zăcămintelor miniere” nu are niciun
temei constituţional şi denotă o profundă desconsiderare a drepturilor constituţional
garantate la proprietate privată şi acces la justiţie.
În motivarea procedurii speciale de expropriere propuse iniţiatorii nu fac referire la practica
Curţii Constituţionale în domeniu, jurisprudenţa în materie a Curţii Europene a Drepturilor
Omului, practica instanţelor judecătoreşti în aplicarea reglementărilor în vigoare şi nici la
doctrina juridică în materie, aşa cum o impun prevederile Art. 21 al Legii 24/2000.
Nu în ultimul rând, mai arată iniţiatorii propunerii legislative, “blocajele apărute se datorează
şi inexistenţei unor garanţii legale pentru proprietari/autorităţile locale şi a unor obligaţii
exprese în sarcina titularilor de licenţă cu privire la efectele activităţilor specifice de
relocare/strămutare a comunităţilor din perimetrele miniere, asigurarea unor noi locuinţe,
construirea şi transferul infrastructurii şi utilităţilor, etc, în concordanţă cu prevederile Direcţiei
Operaţional privind strămutarea involuntară (OD 4.30) a Grupului Băncii Mondiale”.
Necesitatea corelării legislaţiei interne cu prevederile unor instrucţiuni după care un grup
bancar îşi ghidează acordarea de finanţări, cum sunt directivele invocate ale Grupului Băncii
Mondiale este mai degrabă o inovaţie juridică a iniţiatorilor legii decât o cerinţă izvorâtă din
Constituţie sau din normele de tehnică legislativă. Potrivit Legii 24/2000, Art. 22, alin 1,
“soluţiile legislative preconizate prin noua reglementare trebuie să aibă în vedere
reglementările în materie ale Uniunii Europene, asigurând compatibilitatea cu acestea, iar
potrivit alin 2, “prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte
dispoziţiile cuprinse în tratatele internaţionale la care România este parte, precum şi în ceea
ce priveşte jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului”.
Normele elementare de tehnică legislativă sunt încălcate şi în privinţa motivării prezentate de
iniţiatori pentru reglementările propuse în domeniul protecției patrimoniului natural şi
arheologic, desfăşurării activităţilor miniere ori al simplificării procedurilor de autorizare.
Motivarea este lipsită de rigori minime de raportare concretă la cadrul legislativ aplicabil în
domeniul protecţiei patrimoniului arheologic, amenajării teritoriului şi urbanismului precum şi
al autorizării lucrărilor de construcţie. Motivarea nu cuprinde menţiunea expresă cu privire la
6
compatibilitatea proiectului legislativ cu reglementările comunitare în materie. Motivarea nu
oferă, în descrierea problemelor care se doresc a fi rezolvate prin reglementările propuse,
niciun fel de referinţe la exemple concrete, studii, cercetări şi evaluări statistice ci abundă în
generalizări şi termeni ce nu pot fi primiţi pentru fundamentarea unui viitor act normativ.
În acest mod, reglementarea propusă de iniţiatori prin care se elimină practic obligaţia
titularului licenţei miniere de a finanţa cercetarea arheologică preventivă şi de depunere a
unui raport de cercetare preventivă se fundamentează, în viziunea iniţiatorilor, prin aceea că
“specificul activităţii de cercetare arheologică (desfăşurată numai în condiţii meteorologice
favorabile, primăvara-toamna) şi lipsa unor termene clare îngreunează şi chiar blochează
activitatea de dezvoltare minieră. Legislaţia nu prevede o procedură coerentă din momentul
depunerii documentaţiei şi până la emiterea certificatului de descărcare arheologică”. La ce
se referă oare “lipsa unor termene clare”? Mai mult decât atât, metodologia de aplicare a
procedurii de descărcare de sarcină arheologică, aprobată prin Ordinul Ministerului Culturii şi
Cultelor Nr. 2518 din 04.09.2007 prevede în detaliu paşii procedurali şi documentaţia
obligatorie în fiecare etapă în vederea eliberării certificatului de descărcare de sarcina
arheologică. Ministerul Culturii şi Patrimoniului Cultural Naţional este singura autoritate
competentă să normeze, prin ordine de Ministru, în domeniul metodologiei de aplicare a
procedurii de descărcare de sarcina arheologică.
În acelaşi mod reglementările propuse de iniţiatori prin care se elimină practic obligaţia
parcurgerii procedurilor actuale de întocmire şi avizare a planurilor de urbanism şi de
desfăşurare a procedurilor de autorizare în baza unui certificat de urbanism valabil se
fundamentează, în viziunea iniţiatorilor, prin aceea că “legislaţia actuală nu asigură o
procedură unitară de autorizare sau măsuri specifice de asigurare a desfăşurării activităţii
miniere în condiţii care să permită un proces economic fără impedimente majore. În
consecinţă, în implementarea proiectelor miniere apar anumite blocaje în procesul de
autorizare, blocaje a căror soluţionare nu este reglementată de lege […] având în vedere
celeritatea impusă de contextul economic actual este oportună introducerea unor
reglementări speciale privind parcurgerea cu rapiditate şi eficienţă a procedurilor
administrative de autorizare a proiectelor miniere”. La ce se referă oare “celeritatea impusă
de contextul economic actual”? Dar sintagma “un proces economic fără impedimente
majore”?
Motivarea propunerii legislative încalcă normele de tehnică legislativă şi prin aceea că nu
conţine “o evaluare preliminară a impactului noilor reglementări asupra drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale omului”, o obligaţie prevăzută de Art. 7, alin (31) al Legii
24/2000. De asemenea, motivarea nu respectă cerinţele de conţinut ale propunerii legislative
prevăzute la Art. 31 al Legii 24/2000 privind: impactul socioeconomic; impactul financiar
asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe
termen lung (pe 5 ani), inclusiv informaţii cu privire la cheltuieli şi venituri; impactul asupra
sistemului juridic, compatibilitatea cu reglementările comunitare în materie; deciziile Curţii de
Justiţie a Uniunii Europene şi alte documente relevante pentru transpunerea sau
implementarea prevederilor legale respective; preocupările în materie de armonizare
legislativă; consultările derulate în vederea elaborării proiectului de act normativ, organizaţiile
şi specialiştii consultaţi, esenţa recomandărilor primite; activităţile de informare publică
privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ; măsurile de implementare –
modificările instituţionale şi funcţionale la nivelul administraţiei publice centrale şi locale.
7
II. ANALIZA PROPUNERII LEGISLATIVE PE DOMENII SI ARTICOLE
Propunerea legislativă conţine o serie de prevederi care încalcă grav Constituţia, tratate şi
convenţii internaţionale ratificate de România şi o serie de Directive europene transpuse de
România în legislaţia internă. Dacă ar fi adoptate în forma propusă, prevederile amintite ar
restrânge în mod dramatic drepturi garantate constituţional la proprietate privată, acces liber
la justiţie şi ar submina obligaţii şi competenţe vitale ale diferitelor autorităţi publice cu rol în
asigurarea accesului publicului la informaţie şi participare publică, precum şi în protejarea
patrimoniului cultural şi natural de interes naţional.
II. 1. Prevederile Propuse privind Noţiunea de Activităţi Miniere de „dezvoltare”
Propunerea vizează modificarea Art. 3 al Legii 85/2003, punctul 10, după cum urmează:
„10.dezvoltare – ansamblul procedurilor de dobândire a dreptului de folosinţă a terenurilor,
de obţinere a autorizaţiilor, permiselor şi alte licenţe similare, precum şi a lucrărilor care
constau în realizarea minelor şi a carierelor, construirea şi montarea instalaţiilor specifice, a
echipamentelor şi a altor unităţi necesare extracţiei, prelucrării, transportului şi stocării
provizorii a produselor miniere.”
În forma actuală a legii, „dezvoltare” înseamnă „ansamblul lucrărilor care constau în
realizarea minelor şi carierelor, construirea şi montarea instalaţiilor specifice, a
echipamentelor şi a altor utilităţi necesare extracţiei, prelucrării, transportului şi stocării
provizorii ale produselor miniere”. La rândul său, noţiunea de „dezvoltare” este inclusă în
ansamblul de lucrări ce alcătuiesc „activitatea minieră”. Potrivit punctului 8 al Art. 3,
„concesiunea minieră este operaţiunea juridică prin care statul, reprezentat de autoritatea
competentă, în calitate de concedent, transmite pentru o perioadă determinată unei
persoane, în calitate de concesionar, dreptul şi obligaţia de a executa, pe risc şi
cheltuială proprii, activităţi miniere având ca obiect resursele minerale ce cad sub
incidenţa prezentei legi[…]”.
Din definiţiile legale mai sus prezentate reiese în afara oricărui dubiu aceea că „activitatea
minieră”, implicit şi cea de „dezvoltare” este eminamente o activitate desfăşurată de o
persoană ce are calitatea de concesionar, cu drepturi şi obligaţii izvorând dintr-o licenţă
minieră acordată de autoritatea competentă. Ansamblul procedurilor de obţinere a
autorizaţiilor nu poate fi inclus în noţiunea de „dezvoltare” deoarece procedurile de autorizare
vizează eminamente activitatea autorităţilor publice care, în regim de putere publică, emit
acte administrative în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii,
ce dau naştere, modifică sau sting raporturi juridice.
Definiția ‚dezvoltării’ propuse ar intra în contradicţie cu termenii şi noţiunile utilizate în
procedura aplicabilă privind evaluarea impactului asupra mediului şi eliberării acordului de
mediu, Hotărârea de Guvern 445/2009, care transpune prevederile Directivei Consiliului din
27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului
(85/337/CEE). În înţelesul H.G. 445/2009, “aprobarea de dezvoltare” reprezintă “decizia
autorităţii sau autorităţilor competente, care dă dreptul titularului proiectului să realizeze
proiectul”, care se concretizează în: autorizaţia de construire, acordul privind utilizarea
terenului în scop agricol intensive, autorizaţie de gospodărire a apelor, etc. În înţelesul H.G.
445/2009, “proiect” înseamnă “executarea lucrărilor de construcţii sau a altor instalaţii ori
lucrări; alte intervenţii asupra cadrului natural şi peisajului, inclusiv cele care implică
exploatarea resurselor minerale”.
8
II. 2. Prevederile Propuse privind Impactul Activităţilor Miniere asupra “Funcţiunilor
Publice şi Private” ale Localităţilor
Propunerea vizează în continuare completarea Art. 6 al Legii 85/2003 cu alin. 2-4. Potrivit
alin. 2, „în situaţia în care dobândirea terenurilor prin modalităţile prevăzute la alin. 1 şi
desfăşurarea activităţilor miniere are ca efect afectarea funcţiunilor publice şi private ale
unei localităţi, titularul licenţei de exploatare are obligaţia de a reface, pe cheltuială proprie,
funcţiunile publice şi private afectate, precum şi infrastructura necesară desfăşurării traiului
în comunitatea nou-înfiinţată, la solicitarea autorităţii administraţiei publice locale”. Potrivit
alin. 3, „totodată, titularul licenţei de exploatare asigură reconstituirea, pe noi
amplasamente, dobândite în condiţiile stabilite de legea civilă, de obiective care să le
înlocuiască pe cele expropriate şi/sau afectate de lucrările miniere”.
Obligaţiile ce se vor impuse titularului de licenţă ar fi, în practică, imposibil de executat, din
două considerente.
În primul rând, termenii folosiţi de „afectare”, „funcţiuni publice şi private”, „comunitate nouînființată”,
„a reface”, a „reconstitui”, „desfăşurarea traiului”, „noi amplasamente” şi „obiective”
sunt vagi, neconsacrați în domeniul de activitate la care se referă reglementarea propusă.
Potrivit Legii 24/2000, Art. 36 (1), “actele normative trebuie redactate într-un limbaj şi stil
juridic specific normativ, concis, sobru, clar şi precis, care să excludă orice echivoc”, iar
potrivit Art. 37 (2) “Dacă o noţiune sau un termen nu este consacrat sau poate avea
înţelesuri diferite, semnificaţia acestuia în context se stabileşte prin actul normativ ce le
instituie, în cadrul dispoziţiilor generale sau într-o anexă destinată lexicului respectiv, şi
devine obligatoriu pentru actele normative din aceeaşi materie”.
Propunerea legislativă ar fi trebuit aşadar să ofere şi semnificaţia termenilor mai sus amintiţi.
În al doilea rând, reglementarea propusă nu conţine şi sancţiuni pentru nerespectarea
obligaţiei pe care o doreşte a impune. Cum este cazul oricărei legi ce cuprinde dispoziţii cu
caracter imperativ, dar fără a prevedea care sunt sancţiunile în cazul încălcării acestor
dispoziţii ori modul de constatare şi sancţionare a nerespectării obligaţiilor instituite prin lege,
şi în situaţia de faţă se creează situaţia imposibilităţii aplicării legii, aceasta fiind lipsită de
efectele sale.
II. 3. Prevederile Propuse privind Exproprierea pentru Cauza de Utilitate Publică
Prin completarea Art. 10 al Legii 85/2003 cu paisprezece noi articole, art. 101- 1014,
propunerea legislativă instituie o procedură specială de expropriere pentru punerea la
dispoziţia titularilor de licenţe a terenurilor ce urmează a fi ocupate de exploatări miniere.
Dacă ar fi adoptată în varianta propusă, procedura ar înfrânge grav dispoziţiile
constituţionale în materie, dar şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.
CEDO a statuat în numeroase cauze aceea că o privare de proprietate prin expropriere
trebuie tratată ca o excepţie, condiţiile unei exproprieri licite fiind: să urmărească o cauză de
utilitate publică, să fie conformă normelor de drept intern şi să respecte principiile dreptului
internaţional în materie. Respectarea principiilor dreptului internaţional în materie se referă la
principiul proporţionalităţii, respectiv concordanţa între scopul urmărit şi mijloacele folosite
pentru atingerea lui, raportate la necesitatea ca restrângerea dreptului de proprietate să fie
necesară într-o societate democratică.
9
II. 3.1 Potrivit Art. 101 – Prin derogare de la prevederile art. 6 din Legea nr. 33/1994 privind
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, cadrul juridic pentru reglementarea măsurilor
în scopul asigurării terenurilor necesare desfăşurării lucrărilor miniere pentru exploatarea
substanţelor minerale utile este cel prevăzut la art. 102 – 1016
Cadrul juridic propus pentru exproprierea terenurilor necesare desfăşurării lucrărilor miniere
intră însă în contradicţie fundamentală cu însăşi caracteristicile esenţiale ale exproprierii,
stipulate de Legea 33/1994 la Art. 1 şi 3, care rămân aplicabile, conform cărora
“Exproprierea de imobile, în tot sau în parte, se poate face numai pentru cauza de utilitate
publică, după o dreaptă şi prealabilă despăgubire, prin hotărâre judecătorească” şi
“Instanţele judecătoreşti competente vor putea hotărî exproprierea numai după ce utilitatea
publică s-a declarat potrivit prezentei legi”.
Ori cadrul juridic propus elimină competenţa instanţei judecătoreşti de a pronunţa o hotărâre
judecătorească pentru pronunţarea exproprierii, substituindu-i rolul cu cel al unei pseudoinstanțe
– o ‘comisie de verificare a dreptului de proprietate şi a oricăror altor drepturi reale şi
de negociere a cuantumului despăgubirii – şi cu cel al Guvernului care aprobă, prin hotărâre,
declanşarea procedurii de expropriere.
II.3.2 Potrivit Art. 102: „Se declară de utilitate publică lucrările miniere pentru exploatarea
substanţelor minerale utile care se execută în baza unei licenţe de exploatare.”
Se declară astfel in abstracto şi apriori orice exploatare minieră ca fiind de utilitate publică,
prevedere nu numai abuzivă, căci exploatarea minieră ar putea înfrânge o altă cauză de
utilitate publică, cum ar fi protejarea monumentelor istorice, dar şi profund neconstituţională.
Conform Art. 44 al Constituţiei, alineatul (3), “nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o
cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire”. Norma
constituţională face astfel referire precisă la „utilitatea publică stabilită potrivit legii”, aşadar
printr-o evaluare de la caz la caz şi ca urmare a unei proceduri statuate tot prin lege. Cum
am arătat şi mai sus, conform Art. 3 al Legii 33/1994, care rămâne aplicabil, “instanţele
judecătoreşti competente vor putea hotărî exproprierea numai după ce utilitatea publică s-a
declarat potrivit prezentei legi”. Capitolul 2 al Legii 33/1994 reglementează strict
competenţele şi procedura de declarare a utilităţii publice pentru lucrări de interes naţional
sau de interes local. Esenţială procedurii de declarare a utilităţii publice este chiar analiza de
la caz la caz a existenţei interesului local sau naţional, concretizată într-o cercetare
prealabilă ce stabileşte:
– dacă există elemente care să justifice interesul naţional sau local, avantajele economicosociale,
ecologice sau de orice altă natură care susţin necesitatea lucrărilor;
– că obţinerea avantajelor stabilite nu poate fi realizată prin alte căi decât prin expropriere;
– că lucrările sunt încadrate în planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobate
potrivit legii.
Declarând prin lege orice exploatare minieră ca fiind de utilitate publică, propunerea
legislativă în discuţie elimină adoptarea, ca urmare a cercetării prealabile, a actului de
declarare a utilităţii publice, eliminând deci şi posibilitatea persoanelor interesate de a ataca
în instanţă măsura exproprierii în sine, deci nu numai cuantumul despăgubirilor. Potrivit Art. 7
al Legii 33/1994, “Utilitatea publică se declară de către Guvern pentru lucrările de interes
naţional şi de către consiliile judeţene şi Consiliul Local al Municipiului Bucureşti pentru
lucrările de interes local”. Acest act poate fi atacat de orice individ care prezintă un interes
legitim la instanţă de contencios administrativ, în condiţiile Legii 554/2004 şi prin raportare la
10
dispoziţiile art. 6 al Convenţiei Europene a drepturilor omului, căci actul prin care se declară
utilitatea publică este măsura preliminară şi necesară a exercitării dreptului de expropriere,
deschizând calea procedurii de expropriere, constituind temeiul legal al exproprierii şi baza
tuturor operaţiunilor viitoare în virtutea cărora fondul particularului este destinat utilităţii
publice.
Sintagma de “exploatare a substanţelor minerale utile” este neconsacrată în domeniul de
activitate la care se referă reglementarea propusă. Propunerea legislativă nu oferă
semnificaţia termenilor mai sus amintiţi şi prin aceasta se încalcă prevederile Art. 36 şi 37 ale
Legii 24/2000.
Nu în ultimul rând, prevederea propusă nu precizează aceea dacă declararea utilităţii publice
se face în interes naţional sau local. Lacuna este una semnificativă, putând repercuta asupra
aplicării corecte a multor reglementări privind proprietatea publică, inclusiv a celor privind
fondul forestier şi agricol.
II.3.3. Potrivit Art.103: „(1) Pentru lucrările declarate de utilitate publică în condiţiile art.102,
expropriator este statul român, prin titularii licenţelor de exploatare, operatori economici”, iar
potrivit Art. 108: „Plata despăgubirilor pentru imobilele ce urmează a fi expropriate în temeiul
prevederilor art. 105 alin. 1 se face de titularul de licenţă direct titularilor drepturilor reale, în
numerar sau prin consemnarea sumelor într-un cont bancar la dispoziţia acestora.”
Conform Legii nr. 33/1994, art. 12 alin. (2): „Expropriator, în înţelesul prezentei legi, este
statul, prin organismele desemnate de Guvern, pentru lucrările de interes naţional, şi
judeţele, municipiile, oraşele şi comunele, pentru lucrările de interes local”. În procedura de
expropriere specială propusă, Statul ar fi reprezentat „prin titularul de licenţă”. O asemenea
prevedere ar fi profund neconstituţională, aducând atingere însuşi principiului suveranităţii
naţionale şi ar înfrânge orice garanţie şi ocrotire conferită dreptului de proprietate privată la
care ţinteşte actualul cadru legal destinat procedurilor de expropriere şi stabilire a
despăgubirilor. Introducerea prevederii conform căreia titularul licenţei reprezintă Statul în
procedura de expropriere şi plăteşte despăgubirile demonstrează încă o dată că intenţia
iniţiatorilor acestei propuneri legislative este substituirea autorităţilor statului român cu
companii private care pot deţine la un moment dat licenţe de exploatare în România,
investindu-le pe acestea din urmă, în mod abuziv şi discriminatoriu, cu atribute de exercitare
a unor puteri statale.
De asemenea, atributul plăţii despăgubirilor pentru bunurile expropriate nu poate aparţine,
conform legislaţiei româneşti aplicabile şi aşa cum CEDO a statuat în numeroase cauze,
decât Statului, care acţionează în interesul general al colectivităţii şi care dobândeşte, prin
expropriere, dreptul de proprietate publică asupra imobilelor. Despăgubirea pentru bunurile
expropriate se consideră ca fiind despăgubiri pentru o pagubă cauzată proprietarului printrun
act administrativ legal al administraţiei. Aceste prejudicii nu pot fi considerate ca vătămări
cauzate unor drepturi ale indivizilor, pe care aceştia le pot opune statului, ci numai ca nişte
prejudicii aduse situaţiei juridice ale indivizilor în calitatea lor de membri ai comunităţii
naţionale sau de cetăţeni ai statului.
Potrivit dispoziţiilor constituţionale care reglementează instituţia juridică a exproprierii (art. 44
alin. 3 şi alin. 5) şi a celorlalte acte normative speciale în materia exproprierilor adoptate în
aplicarea dispoziţiilor constituţionale, dreapta şi prealabila despăgubire acordată
proprietarilor imobilelor expropriate nu este consecinţa răspunderii statului pentru prejudicii
create prin actul administrativ legal al exproprierii. Dimpotrivă, despăgubirea constituie o
justă indemnizaţie, proporţională cu valoarea bunului expropriat, fără a avea
caracterul unui preţ de cumpărare impus de stat şi fără a putea constitui o restituire în
11
bani a valorii bunului expropriat. Sub acest aspect, cum a statuat şi instanţa supremă
(Curtea Supremă de Justiţie, secţia civilă, decizia nr. 1423 din 16 aprilie 1999, publicată în
Buletinul jurisprudenţei, Culegere de decizii pe anul 1999, pp. 74-76), la calculul cuantumului
despăgubirilor experţii, precum şi instanţa vor ţine seama de preţul cu care se vând în mod
obişnuit imobilele de acelaşi fel în unitatea administrativ-teritorială, precum şi de daunele
aduse proprietarului sau, după caz, altor persoane îndreptăţite, luând în considerare şi
dovezile prezentate de acestea.
În materia exproprierilor, soluţionarea cererilor de expropriere precum şi întinderea
despăgubirilor este de competenţa tribunalului în a cărui rază este situat imobilul propus spre
expropriere. Prin aceste sentinţe judecătoreşti se constată creanţe certe, lichide şi exigibile,
reprezentând despăgubiri acordate proprietarilor de imobile expropriate, astfel statul sau
unităţile administrativ-teritoriale care dobândesc prin expropriere dreptul de proprietate
publică asupra acestor imobile au obligaţia, potrivit art. 21 alin. 5 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice republicată, de a înscrie în bugetele locale sau în bugetul de stat, după
caz, aceste creanţe reprezentând despăgubiri.
II. 3.4 Potrivit Art. 105. – (1) Declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor pe care
urmează a se executa lucrările miniere şi suma globală evaluată a despăgubirilor se
aprobă prin hotărâre a Guvernului, pe baza documentaţiei tehnico-economice prevăzute
de art. 104.
Cum am arătat mai sus, potrivit actualei proceduri a exproprierii, exproprierea se pronunţă de
către instanţa competentă, la fel cuantumul despăgubirilor. Potrivit Constituţiei, Art. 44. (6)
Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) şi (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul
sau, în caz de divergenţă, prin justiţie.
Potrivit procedurii speciale propuse, Guvernul este cel care adoptă o hotărâre prin care
aprobă declanşarea exproprierii imobilelor pe care urmează a se executa lucrările miniere şi
suma globală evaluată a despăgubirilor. O întrebare legitimă care se ridică este aceea
privind calitatea în care Guvernul adoptă hotărârea mai sus prevăzută. Guvernul nu este nici
reprezentant al Statului în procedura de expropriere, căci această calitate aparţine titularului
de licenţă, nu are nici obligaţia legală de a plăti proprietarilor de terenuri supuse exproprierii
despăgubirile pentru expropriere. Articolul face de asemenea trimitere la „documentaţia
tehnico-economică prevăzută de art. 104. Articolul 104 nu prevede însă conţinutul
documentaţiei. Mai mult decât atât, sintagma „suma globală evaluată a despăgubirilor” este
nedefinită în cuprinsul reglementărilor propuse. Ea sugerează aceea că deja la momentul
adoptării hotărârii de guvern în discuţie s-a făcut o evaluare a despăgubirilor, dar nu se
menţionează de către ce entitate, prin ce fel de act sau documentaţie.
Declanşarea procedurii de expropriere printr-o Hotărâre de Guvern, fără reglementarea unei
proceduri de adoptare, a documentaţiei necesare şi fără a prevedea o cale de atac împotriva
hotărârii încalcă de asemenea dreptul constituţional al cetăţenilor vizaţi de expropriere la
acces liber la justiţie.
II. 3.5 Potrivit Art. 109. – (1) În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii
Guvernului prevăzute la art. 105 alin.(1), în temeiul căreia a fost transmisă notificarea de
titularul licenţei de exploatare, se desemnează comisia de verificare a dreptului de
proprietate şi a oricăror alte drepturi reale şi de negociere a cuantumului despăgubirii.
Propunerea legislativă investeşte o „comisie de verificare a dreptului de proprietate şi a
oricăror alte drepturi”, căreia îi reglementează numai componenţa, cu o serie întreagă de
atribute de autoritate. Această comisie: „stabileşte cuantumul despăgubirii (alin. 3)”, „la
12
solicitarea” sa, „persoanele notificate au obligaţia să completeze documentaţia depusă
privind calitatea de titular al dreptului (alin. 4)”, „consemnează despăgubirea pe numele
expropriatorului (alin 4)”, „decizia” sa „se comunică expropriatului” (Art. 10 indice 10),
pronunţă „hotărâri definitive” (Art. 1014). Cu toate acestea, propunerea legislativă nu conţine
reglementări de bază privind natura acestei comisii. Care este actul prin care „se
desemnează”? Emitentul actului de desemnare este o autoritate publică sau titularul de
licenţă? Comisia are personalitate juridică? Care sunt căile de atac împotriva actelor emise
de această comisie?
II. 3. 6 Art. 1012. – (1) Pentru toate cazurile în care, în urma întrunirii comisiei prevăzute la
art. 109 alin. (1), nu s-a ajuns la învoiala între părţi asupra cuantumului despăgubirii şi pentru
cazurile în care persoanele notificate nu s-au prezentat pentru negociere, expropriatorul se
adresează instanţelor judecătoreşti, potrivit prevederilor Legii nr. 33/1994 privind
exproprierea pentru cauză de utilitate publică.
Prin această prevedere propunerea legislativă revine la cadrul juridic prevăzut de Legea
33/1994 privind judecarea cererilor de expropriere de către instanţă, dar în esenţă
competenţa instanţei a fost restrânsă numai la judecarea cuantumului despăgubirilor, având
în vedere aceea că procedura exproprierii va fi fost deja declanşată prin Hotărârea de
Guvern amintită la Art. 109.
Potrivit Art. 1012: „(2) Judecarea cauzelor ce au ca obiect exproprierile pornite în temeiul
prezentei legi se face cu precădere, iar termenele stabilite în cursul judecăţii de către
instanţele învestite nu pot fi mai mari de 7 zile” şi „(3) Instanţa competentă poate suspenda
executarea unui act emis în procedura exproprierii dacă se depune o cauţiune de 10% din
cuantumul sumei contestate, iar în cazul cererilor al căror obiect nu este evaluabil în bani, o
cauţiune de până la 10.000 de lei”.
Prevederile articolului 1012 sunt neconstituţionale şi încalcă jurisprudenţa Curţii Europene a
Drepturilor Omului (CEDO), după cum se precizează şi în punctul de vedere al Guvernului2
din data de 16.06.2010. Mai departe, instituirea unei cauţiuni pentru suspendarea executării
unui act emis în procedura exproprierii reprezintă o gravă încălcare a accesului liber la
justiţie, fapt menţionat şi în decizia CEDO din 20.12.2007 în cazul „Iosif ş.a. împotriva
României”.
II. 3.7 Potrivit Art. 1014 – Transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor expropriate
operează de drept la data plăţii despăgubirilor stabilite prin hotărâre definitivă a comisiei
prevăzute la art. 109 alin. (1) sau, după caz, prin hotărâre judecătorească irevocabilă.
Cu toate acestea, art. 109 alin. (1) nu face referire la nicio „hotărâre definitivă a comisiei”, iar
Art. 1014 nu menţionează la ce hotărâre judecătorească irevocabilă se referă. Cea pronunţată
de instanţă ca urmare a sesizării expropriatorului în condiţiile prevăzute la Art. 1012? Aceasta
este o lacună de reglementare vitală, având în vedere că în discuţie este chiar momentul la
care se produce transferul de proprietate între expropriat şi expropriator.
Din analiza tuturor prevederilor propuse privind dobândirea dreptului de folosinţă asupra
terenurilor necesare desfăşurării lucrărilor de exploatare reiese aceea că procedura propusă
are mai degrabă natura unei achiziţionări forţate a terenurilor necesare de către titularul de
licenţă de la proprietarii acestora şi nicidecum natura unei reale proceduri de expropriere, de
neimaginat într-un stat de drept în absenţa declarării utilităţii publice conform unei proceduri
stabilite prin lege, în condiţiile reprezentării Statului printr-o entitate privată şi ale restrângerii
rolului instanţei de judecată numai la a stabili cuantumul despăgubirilor în cazul în care o
2 http://www.cdep.ro/proiecte/2009/500/40/9/pvg549bis.pdf
13
pseudo-instanță – comisia de verificare a dreptului de proprietate şi de negociere a
cuantumului despăgubirilor – nu a ajuns la o învoială cu proprietarii de terenuri.
II.4. Prevederile Propuse privind Scoaterea Terenurilor din Fondul Forestier
Propunerea legislativă prevede o serie de derogări de la Codul silvic, care creează o situaţie
de avantajare semnificativă a titularilor de licenţe miniere faţă de alte persoane juridice de
drept public sau privat obligaţi să respecte prevederile Codului Silvic.
Potrivit Art. 1015. – (1) În conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 46/2008 – Codul
Silvic, cu modificările şi completările ulterioare, terenurile necesare realizării lucrărilor şi
obiectivelor prevăzute la art. 102 şi 106 pot fi scoase definitiv din fondul forestier naţional,
indiferent de formă de proprietate şi de suprafaţa proprietăţii forestiere afectate.
Este în primul rând greu de elucidat la ce se referă „lucrările şi obiectivele prevăzute la Art.
106 , având în vedere aceea că Art. 106 se referă la obligaţii ale titularului de licenţă, nicicum
la “lucrări şi obiective”: “În afara despăgubirilor acordate, titularul licenţei de exploatare are
obligaţiile prevăzute la art. 6 alin (2)-(4), în cazul în care a declanşat procedura de
expropriere a imobilelor pe care urmează a se executa lucrări miniere”. Se poate, oarecum,
deduce aceea că „obiectivele” la care face referire Art. 106 înseamnă „refacerea”, de către
titularul de licenţă, a „funcţiunilor publice şi private afectate” precum şi a „infrastructurii
necesare desfăşurării traiului în comunitatea nou înfiinţată” şi la „reconstituirea, pe noi
amplasamente, de obiective care să le înlocuiască pe cele expropriate” arătate la art. 6 alin
(2)-(4), însă o asemenea prevedere ambiguă poate da naştere la multiple interpretări
abuzive din partea titularului de licenţă. Mai mult decât atât, pentru ca prevederile Art. 36 din
legea 46/2008 să fie aplicabile scoaterii definitive din fondul forestier naţional a terenurilor
necesare realizării obiectivelor prevăzute la Art. 106 ar însemna că şi aceste obiective să fie
considerate „de interes naţional, declarate de utilitate publică, în condiţiile legii”. Ori ele nu
pot fi astfel considerate nici din perspectiva actualelor reglementări privind exproprierea, nici
măcar din perspectiva reglementărilor propuse, care declară de utilitate publică numai
„lucrările miniere pentru exploatarea substanţelor minerale utile”. Din această perspectivă,
prevederea propusă este abuzivă, extinzând în mod arbitrar noţiunea de lucrări de utilitate
publică la orice tip de activităţi şi lucrări întreprinse de titularul unei licenţe miniere.
Conform Art. 1015- (3) cheltuielile prevăzute la alin. (2) au caracterul cheltuielilor de
exploatare.
Noţiunea de „cheltuieli de exploatare” nu este însă definită nici în forma actuală a Legii
minelor şi nici prin propunerea legislativă în discuţie.
(5) Scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenurilor prevăzute la art. 102 şi art.
106 se exceptează de la aplicarea art. 7 alin.(3) şi (4) din Codul silvic, cu modificările şi
completările ulterioare.
Prevederea este lipsită de orice sens şi coerenţă, având în vedere aceea că Art. 7, alin 3 şi 4
se referă la interdicţia trecerii terenurilor forestiere din domeniul public al unităţilor
administrativ-teritoriale în domeniul privat al acestora prin hotărâre a consiliului local, a
consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi la interdicţia
includerii pădurilor în intravilan.
14
II. 5. Prevederile Propuse privind Protecţia Patrimoniului Arheologic şi Natural
Potrivit Art. 11: „(3) Adoptarea unei hotărâri a Guvernului este necesară în cazul în care nu
se efectuează descărcarea de sarcina arheologică şi/sau declasificarea respectivelor zone”
şi „(5) Prin derogare de la prevederile art.5 din Ordonanţa Guvernului nr.43/2000 privind
protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes
naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru activităţi miniere,
certificatul de descărcare de sarcină arheologică se emite pentru fiecare parte de teren din
perimetrul de exploatare care poate fi redată activităţilor umane curente”.
Prin prevederile art. 11, alin. (3) şi (5), activităţile miniere pot proceda la distrugerea unor
monumente istorice clasificate fără a mai fi nevoie de descărcare de sarcina arheologică şi
de avizul Ministerului Culturii. Prin prevederea propusă se încalcă grav regimul juridic de
protecţie a patrimoniului arheologic pe care România s-a angajat să îl asigure prin ratificarea
Convenţiei europene pentru protecţia patrimoniului arheologic (revizuită), adoptată la La
Valetta la 16 ianuarie 1992 (L150/1997).
Posibilitatea emiterii unei hotărâri de guvern care să permită desfăşurarea activităţilor
miniere pe terenuri pe care sunt amplasate monumente istorice şi situri arheologice nu este
prevăzută nici de Legea 422/2001 privind protecţia monumentelor istorice, nici de Ordonanţa
de Guvern 43/2000. Propunerea legislativă nu menţionează în baza cărei proceduri s-ar
emite o asemenea hotărâre de guvern şi pe baza cărei documentaţii. Nu se poate norma o
nouă atribuţie în sarcina unei autorităţi publice fără reglementarea procedurilor şi a etapelor
de urmat care să asigure că atribuţia nu este exercitată în mod abuziv şi în mod egal şi
nediscriminatoriu tuturor situaţiilor şi persoanelor.
Limbajul folosit de prevederea de la Art. 11, alin 3) nu este unul juridic, adecvat unei
propuneri legislative. Termenul „declasificare” nu există în legislaţia privind protecţia
patrimoniului cultural şi a monumentelor istorice, iar presupunând că se referă de fapt la
procedura administrativă de declasare, prevăzută de Art. 19 al Legii 422/2001, amintim
aceea că procedura nu se aplică „unor zone”, ci numai unor monumente, anterior clasate şi
înscrise în Lista Monumentelor Istorice. Potrivit Art. 19 al Legii 422/2001, „prin declasare se
înţelege radierea din Lista monumentelor istorice a unui bun imobil sau a unei părţi din
acesta, prin menţionarea în listă a ordinului de declasare”.
Potrivit Art. 11 (6), “În termen de 5 zile de la data primirii solicitării titularului unei licenţe
miniere pentru eliberarea certificatului de descărcare arheologică, serviciile publice
deconcentrate ale Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional transmit
documentaţia depusă de beneficiar către Comisia Naţională de Arheologie sau Comisia
Zonală a Monumentelor Istorice, după caz”.
Prin derogarea sus citată se dă posibilitatea emiterii certificatului de descărcare de sarcina
arheologică în absenţa raportului de cercetare arheologică preventivă, deci fără efectuarea
de săpături arheologice.
OG 43/2000, Art. 5, alin (2) prevede aceea că descărcarea de sarcina arheologică este
procedura prin care se confirmă că un teren în care a fost evidenţiat patrimoniul arheologic
poate fi redat activităţilor umane curente. Procedura de descărcare de sarcina arheologică
este în mod obligatoriu precedată de cercetarea arheologică a sitului / ansamblului /
monumentului, realizată în baza unui proiect aprobat de Comisia Naţională de Arheologie
(Art. 2, pct.6) şi concretizată în raportul arheologic elaborat conform standardelor în vigoare
(Art.2, pct.12). La baza stabilirii statutului juridic de protejare a descoperirilor arheologice
15
sau, după caz, a descărcării de sarcina arheologică a zonei stă evaluarea rezultatelor
cercetării arheologice (Art.2, pct. 12).
Metodologia de aplicare a procedurii de descărcare de sarcină arheologică, aprobată prin
Ordinul Ministerului Culturii şi Cultelor Nr. 2518 din 04.09.2007 prevede în detaliu paşii
procedurali şi documentaţia obligatorie în fiecare etapă în vederea eliberării certificatului de
descărcare de sarcina arheologică:
– Pentru zonele cu patrimoniu arheologic din Lista Monumentelor Istorice sau Repertoriul
Arheologic Naţional, cuprinse sau nu în documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de
urbanism, autorităţile publice locale emit Certificatul de urbanism, cu specificarea
necesităţii obţinerii avizului din partea Ministerului Culturii şi Cultelor, înainte de eliberarea
autorizaţiei de construire (Art. 3)
– Documentaţiile depuse de investitor la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului
Culturii şi Cultelor, în vederea obţinerii avizului sau, după caz, a Certificatului de descărcare
arheologică, cuprind obligatoriu proiectul tehnic al investiţiei şi delimitarea acestuia în
planul de amplasament, realizat în coordonate Stereo 70 (Art. 5).
– Solicitarea adresată investitorului, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului
Culturii şi Cultelor, în vederea eliberării avizului favorabil pentru faza de execuţie sau, după
caz, a Certificatului de descărcare de sarcină arheologică, a completării documentaţiei cu
Raportul de cercetare arheologică preventivă (Art. 6).
– Realizarea cercetării arheologice preventive în cazurile prevăzute la Art. 12.
– Redactarea, de către executantul cercetării arheologice a Raportului de cercetare
arheologică preventivă (Art. 16).
– Trimiterea de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor a
rapoartelor de cercetare aflate în siturile clasate în grupa A din Lista monumentelor istorice,
spre aprobare, Comisiei Naţionale de Arheologie (Art.22).
– Propunerea, de către Comisia Naţională de Arheologie, în conformitate cu propunerile
formulate în raport de responsabilul cercetării arheologice, a acordării certificatului de
descărcare de sarcină arheologică (Art. 24).
– Emiterea certificatului de descărcare de sarcină arheologică de către serviciile publice
deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, cu obligaţia acestora de înştiinţare a
direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor în termen de 10 zile (Art.
19).
Conform derogărilor propuse, serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii trebuie ca în 5
zile de la primirea solicitării să trimită deja documentaţia depusă de beneficiar către Comisia
de
Arheologie, sărindu-se astfel etapa solicitării de către aceasta ca investitorul să depună
raportul de cercetare arheologică preventivă. Mai mult decât atât, competenţa Comisiei
Naţionale de Arheologie este redusă la emiterea unei „opinii”. Posibilitatea emiterii
certificatului de descărcare de sarcina arheologică în lipsa cercetărilor arheologice şi a unui
aviz de specialitate emis de către Comisia Naţională de Arheologie crează toate premisele
eliberării acestui act administrativ cu exces de putere, lipsit fiind de orice fundament legal şi
ştiinţific.
16
II. 6. Prevederile Propuse privind Extinderea Perimetrului Licenţei
Potrivit reglementării propuse „Titularul licenţei de exploatare poate solicita extinderea
perimetrului pentru executarea lucrărilor de construcţii aferente utilităţilor specifice necesare
stocării produselor miniere, a sterilului şi a produselor reziduale”.
Reglementarea nu propune însă şi o procedură în baza căreia „extinderea” să fie solicitată
şi, mai ales, acordată, nu se menţionează cărei autorităţi i s-ar adresa o astfel de solicitare şi
ar fi competentă să o aprobe şi pe baza cărei documentaţii. În realitate o asemenea
extindere a perimetrului ar echivala cu o modificare a licenţei de exploatare, dat fiind aceea
că perimetrul în care se execută activităţile miniere este stipulat în conţinutul licenţei.
Cererea de modificare a licenţei ar trebui însoţită de aceeaşi documentaţie ca cea prevăzută
de Art. 20 al Legii 85/2003 pentru acordarea licenţei. Posibilitatea modificării perimetrului
licenţei în afara oricărei proceduri poate genera abuzuri grave din partea titularilor de licenţe
care pot astfel solicita iniţial autorizarea lucrărilor miniere într-un perimetru restrâns, evitând
procedurile ample şi complexe de evaluare a impactului asupra mediului şi social, precum şi
asupra patrimoniului cultural, pentru ca apoi să obţină în mod discreţionar extinderea
perimetrului licenţei pe zone mult mai întinse.
II. 7. Prevederile Propuse privind Autorizarea Lucrărilor de Construcţie
Art. 431: „Prin derogare de la prevederile art.2 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
certificatul de urbanism obţinut în scopul desfăşurării de activităţi miniere este independent şi
separat de toate avizele şi aprobările eliberate în baza sa, în vederea obţinerii autorizaţiei de
construcţie. În cazul în care certificatul de urbanism expiră sau devine inaplicabil ori invalid,
toate avizele şi aprobările obţinute în baza certificatului de urbanism rămân în vigoare, cu
excepţia cazului în care acestea au fost obţinute prin nerespectarea sau cu încălcarea legii.”.
Art. 431 prevede o derogare de la Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţie
astfel încât avizele obţinute în baza unui certificat de urbanism expirat sau invalid să rămână
valabile. Derogarea sfidează definiţia de bază şi rolul conferit certificatului de urbanism de
legislaţia privind amenajarea teritoriului şi urbanismul precum şi cea privind autorizarea
lucrărilor de construcţii. Certificatul de urbanism este un act administrativ cheie în orice
procedură de autorizare a unei construcţii noi şi este indisolubil legat de toate avizele şi
actele necesare emiterii autorizaţiei de construire. Conform Legii 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismului, Art. 28. “Aplicarea documentaţiilor de amenajare a
teritoriului şi de urbanism aprobate se asigură prin eliberarea certificatului de urbanism”.
Conform Legii 350/2001, Art. 32, “prin certificatul de urbanism se poate solicita elaborarea
unei alte documentaţii de urbanism prin care să se justifice şi să se demonstreze
posibilitatea intervenţiei urbanistice solicitate”. Prin certificatul de urbanism se stabilesc
avizele şi acordurile pe care titularul de proiect trebuie să le solicite şi obţină în vederea
obţinerii, într-un final, a autorizaţiei de construire. Avizele nu pot fi obţinute decât în funcţie
de reglementările existente pe terenul în cauză, iar dat fiind aceea că aceste reglementări
sunt conţinute doar în certificatul de urbanism, reiese în afara oricărui dubiu aceea că avizele
nu pot fi obţinute decât în baza unui certificat de urbanism.
Natura certificatului de urbanism de act administrativ nu poate fi negată, aşa cum o fac
iniţiatorii propunerii legislative, motivând reglementările propuse. Principiul de drept
administrativ conform căruia suspendarea şi/sau anularea unui act administrativ are ca efect
suspendarea şi/sau anularea tuturor actelor administrative subsecvente (accesorium
17
sequitur principale) îşi găseşte aplicabilitate deplină în cazul în care un certificat de urbanism
a fost anulat şi/sau suspendat.
Mai mult decât atât, având în vedere aceea că un certificat de urbanism poate fi declarat
invalid (situaţia la care se referă reglementarea propusă la Art. 431) numai printr-o sentință
judecătorească pronunțată de o instanță competentă, titularul este astfel scutit de obligația
respectării unor sentințe judecătorești.
Art. 432 prevede derogări de la Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.
Derogările, de un exotism juridic inedit, ţintesc la a conferi posibilitatea emiterii certificatului
de urbanism în absenţa unui plan de urbanism general aprobat de către „autoritatea publică
relevantă din zona în care activităţile miniere se vor desfăşura”, „pe baza regulamentului
general de urbanism aprobat prin hotărâre a guvernului şi a planurilor de amenajare a
teritoriului aplicabile zonei de interes pentru activităţi miniere”.
Textul de lege propus nu menţionează de la ce prevedere a Legii 350/2001 tinde să deroge.
De la întrega Lege 350/2001? Potrivit Legii 24/2000, Art. 63, “pentru instituirea unei norme
derogatorii se va folosi formula “prin derogare de la…”, urmată de menţionarea reglementării
de la care se derogă”.
Regulamentul general de urbanism îşi găseşte reglementarea legală în Hotărârea
Guvernului nr. 525 di 27 iunie 1996 republicată şi art. 49 din Legea nr.350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit Art. 1
alin 1. al HG nr. 525/1996 şi art. 49 din Legea 350/2001, regulamentul general de urbanism
reprezintă sistemul unitar de norme tehnice, economice şi juridice care stă la baza
elaborării planurilor de amenajare a teritoriului, planurilor urbanistice precum şi a
regulamentelor locale de urbanism. Regulamentul are o dublă utilitate: fundamentează
documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism (planuri şi regulamente) şi stabileşte
condiţiile de autorizare a construcţiilor până la aprobarea planurilor urbanistice generale şi a
regulamentelor aferente acestora, prin aplicarea directă şi corelată a regulilor generale de
urbanism de către autorităţile abilitate, în condiţiile legii.
Propunerea legislativă este absurdă. Regulamentul general de urbanism este un set de
reguli general obligatorii la nivel naţional pentru toate planurile de amenajarea teritoriului şi
documentaţiile de urbanism. Planul de amenajare a teritoriului are un caracter director, fără a
avea prevederi de reglementare cu privire la terenul în cauză. Doar documentaţiile de
urbanism conţin reglementări cu privire la terenul în cauză. Certificatul de urbanism este
actul administrativ care prezintă reglementările terenului în cauză. El nu poate emis decât în
baza unei documentaţii de urbanism, act care conţine reglementările pentru terenul în cauză.
Legea 350/2001 conţine deja o procedură de autorizare a investiţiilor în construcţii în situaţia
în care PUG nu a fost aprobat. Ea este prevăzută de Art. 65, alin 1, aşa cum a fost modificat
prin Ordonanţa nr.27/2008, „în absenţa planului de amenajare a teritoriului judeţean şi a
Planului Urbanistic General aprobate, pe teritoriile aferente se pot realiza investiţii în
construcţii, lucrări tehnico-edilitare, precum şi orice alte investiţii urbane numai pe baza unui
plan urbanistic zonal aprobat potrivit legii şi cu respectarea regulamentului general de
urbanism”.
Propunerea legislativă abundă din nou în termeni deosebit de echivoci – „autoritatea publică
relevantă” sau „zona de interes pentru activităţi miniere” – care lipsesc de conţinut
reglementările propuse şi duc la imposibilitatea aplicării legii.
18
Într-un final, Art. 433 prevede derogări de la prevederile alin (1) al art. 51 din Legea nr.
350/2001 prevăzând aceea că „planurile de urbanism pentru realizarea obiectivelor de
interes public, ca şi pentru zonele protejate într-un perimetru minier sunt finanţate de la
bugetul de stat sau de la bugetele locale ori, alternativ, de titularul de licenţă”.
Reglementarea propusă sfidează atribuţii de bază ale autorităţilor publice locale şi creează
premisele unei veritabile situaţii de conflict de interese în care s-ar afla un titular de licenţă în
calitatea de finanţator al planului de urbanism pentru o zonă protejată situată de fapt în
perimetrul său minier (nu putem să nu observăm asocierea oximoronică a termenului „zona
protejată” cu termenul „perimetru minier”). Elaborarea, avizarea şi aprobarea unui plan de
urbanism pentru zona protejată a unei localităţi ţine strict de obligaţiile autorităţilor locale –
Consiliului Local şi Primăriei – potrivit prevederilor Legii 422/2001, Art. 46, lit f). Conform Legii
350/ 2001 autorităţile locale au obligaţia de a elabora cu prioritate un plan de urbanism zonal
pentru zonele protejate din interiorul localităţii aşa cum au fost ele desemnate prin dispoziţiile
Legii 5/2000, obligaţia autorităţilor publice locale incumbând din Legea 350/2001, Legea
422/2001 precum şi din dispoziţiile Legii 5/2000.
19
III. ANEXĂ
COMENTARII JURIDICE ASUPRA PROIECTULUI DE MODIFICARE AL LEGII
MINELOR NR. 85/2003
Dr. Liviu-Marius Harosa
Ca o constatare liminară, după lecturarea prevederilor proiectului de modificare al
Legii nr. 85/2003, se poate reține ideea că normele juridice ce se doresc a fi introduse pe
cale legislativă sunt în realitate norme care tind la reglementarea procedurii exproprierii și la
modificarea altor legi, și nu la conținutul legii, anume acel al mineritului.
Mai mult textele propuse încalcă în mod grav prevederile Constituției precum și a
unor legi organice, sau modifică texte ale unor legi organice, fapt interzis de Legea nr.
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea unor acte normative. Astfel,
prin prevederile legii minelor se aduc atingeri și restrângeri legilor organice Legii nr. 554/2004
– legea contenciosului administrativ – lege organică, potrivit art. 73 lit.k) din Constituție,
actelor normative care reglementează proprietatea (art. 73 lit. m), și a celor care
reglementează organizarea teritoriului – art. 73 lit.o ) din Constituţie.
O atingere gravă adusă sistemului proprietății private, așa cum este reglementată de
art. 44 art. 3 și 6 din Constituție, este dată de prevederile art. 101- 10 16 care creează
certitudinea că ”Pentru lucrările declarate de utilitate publică în condiţiile art. 102 (Se declară
de utilitate publică lucrările miniere pentru exploatarea substanţelor minerale utile, care se
execută în baza unei licenţe de exploatare), expropriator este statul român, prin titularii
licenţelor de exploatare, operatori economici”.
Plecând de la premisa că în niciun sistem de drept democratic nu este permisă
exproprierea privată, sunt nerespectate prevederile art. 44 din Constituție, ”nimeni nu poate
fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă și
prealabilă despăgubire”, precum și jurisprudența constantă a CEDO în analizarea art. 1
alin.1 al Protocolului nr. 1 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, mai cu seamă în
cauzele Scordino contra Italia, James contra Marea Britanie, Sfintele Mânăstiri contra
Grecia, Iatridis contra Grecia, Brumărescu contra România, Carbonaro și Ventura contra
Italia, Sporrong și Lönnroth contra Suediei. Din textul proiectului legii modificatoare, rezultă
că Titularii de licență devin expropriatori în numele statului – lucru inadmisibil într-un
stat de drept, fiind de neconceput ca o persoană privată să primească prerogative și să
îndeplinească proceduri care țin de competența exclusivă a instituțiilor statului. Chiar dacă o
asemenea prevedere apare și în legea 106/2008, privind exproprierea pentru utilitate publică
a terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit, și această
lege încalcă normele Constituției, așa cum sunt stipulate în art. 44.
În ceea ce privește art. 105 din proiectul de lege :” Declanşarea procedurii de
expropriere a imobilelor pe care urmează a se executa lucrările miniere şi suma globală
evaluată a despăgubirilor se aprobă prin hotărâre a Guvernului, pe baza documentaţiei
tehnico-economice prevăzute de art. 104”, acest text este de asemenea neconstituțional,
încălcând principiul dreptei despăgubiri. O hotărâre de guvern care să plafoneze cuantumul
20
despăgubirilor reprezintă o limită adusă înţelegerii dintre proprietar şi expropriator,
neprevăzută de legea fundamentală în art. 44 alin. 6;
Este neconstituțional și textul art. 108 care stabilește că sumele necesare plății
despăgubirilor se face direct de către titularul de licență titularilor de drepturi reale asupra
terenurilor obiect ale exproprierii, deoarece se încalcă prevederile art. 44 din Constituție
precum și Legea nr. 33/1994, legea exproprierii pentru utilitate publică. Din chiar textul legii
modificatoare rezultă că doar procedura exproprierii terenurilor pentru activități miniere este
cea care este excepție de la legea exproprierii.
Mai mult, este contrar oricăror principii de drept ca comisia de expropriere să fie condusă de
persoane numite de titularul licenței, în realitate transferul forțat al terenurilor având loc în
orice situație, procedura prevăzută de proiectul de lege fiind doar o formalitate. Aceasta
aduce o atingere grosolană principiilor de drept, celor constituționale și mai ales art. 1 din
Protocolul 1 CEDO.
Art. 1012 este de asemenea neconstituțional. Cerința depunerii unei cauțiuni de 10 % din
valoarea proiectului încalcă prevederile art. 21 din Constituție (accesul liber la justiție), art.
52 din Constituție (Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o
autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei
cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim,
anularea actului şi repararea pagubei.), ale art. 53 din Constituție (Exerciţiul unor drepturi
sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz,
pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor
şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei
calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.
(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică.
Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod
nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii), ale Legii nr.
554/2004- legea contenciosului administrativ, precum și prevederile art. 6 CEDO.
Cauţiunea de 10% din cuantumul sumei contestate încalcă art. 6 din CEDO referitor la
dreptul la un proces echitabil. Această cauţiune este o barieră în calea accesului la instantă
dacă ţinem seama că expropriatul nu este cel care din proprie iniţiativă se adresează justiţiei
ci doar forţat de expropriator. Pe de altă parte, termenele de maximum 7 zile pe care le pot
acorda instanțele în procedura exproprierii, potrivit art. 1012 alin. 2 încalcă regulamentul de
ordine interioară a instanţelor, pentru că nu se poate impune instanţei un termen de 7
zile cu păstrarea continuităţii completului. Mai mult, termenul de 7 zile este unul
iluzoriu, anulând, practic orice demers de aducere în probatoriu a unor dovezi, acte,
expertize sau contra-expertize noi (ca exemplu: o parte solicită amânarea pentru a obține
un act administrativ care să-i probeze cele afirmate, termenul legal general de eliberare al
actelor administrative este de 30 de zile; de asemenea pentru solicitarea unei expertize ori
contra-expertize termenul de 7 zile este total abuziv). Prioritizarea cauzelor legate de
exproprierea specială prevăzută de acest proiect și termenul de 7 zile sunt, însă, o dovadă în
plus a caracterului acestei legi – de favorizare expresă a titularilor licențelor de exploatare
minieră).
Art. 1015 încalcă atât prevederile art. 136 din Constituție, referitoare la proprietatea publică,
cât și dispozițiile art. 35 și 36 din Codul Silvic, lege cu valoare superioară.
Art. 11, alin. 3, prin care prin hotărâre de Guvern se pot stabili excepțiile de la interzicerea
oricăror exploatări miniere pe terenurile pe care sunt amplasate monumente istorice,
culturale, religioase, situri arheologice de interes deosebit, rezervaţii naturale, zonele de
21
protecţie sanitară şi perimetrele de protecţie hidrogeologică ale surselor de alimentare cu
apă (art. 11 alin. 1), este de asemenea neconstitu ional, din moment ce ț hotărârea de Guvern
se poate emite chiar și în lipsa avizelor autorităţilor competente în domeniu (art. 11 alin. 2) ,
în cazul în care nu se efectuează descărcarea de sarcina arheologică şi/sau declasificarea
respectivelor zone. Este o încălcare grosieră a atribuțiilor autorităților competente, hotărârea
prin care o autoritate administrativă (Guvernul) ia decizii în disprețul refuzului celorlalte
autorități adaugă nepermis competențelor constituționale ale Guvernului.
Ca o observație strict de tehnică legislativă, oare cum se poate realiza strămutarea unei
specii din zonele afectate, așa cum prevede art. 11 alin. 4? Prin acest text, se încalcă
prevederile diferitelor convenții și tratate internaționale referitoare la protecția speciilor de
plante și animale în primejdie, la care România este parte semnatară. Ori, potrivit
Constituției, tratatele internaționale la care România este parte sunt integrate cu valoare
superioară în dreptul intern (art. 20 Constituție), legea minelor neputând deroga de la
dispozițiile lor.
Art. 11 alin. 5 este formulat într-un total conflict cu normele de drept, în special cele ale art. 7
alin. 4 din L.33/1994, Tot prin lege se poate declara utilitatea publică în situaţii excepţionale,
în cazul în care – indiferent de natura lucrărilor – sunt supuse exproprierii lăcaşuri de cult,
monumente, ansambluri şi situri istorice, cimitire, alte aşezăminte de valoare naţională
deosebită ori localităţi urbane sau rurale în întregime. Prin emiterea certificatului de
descărcare de sarcina arheologică pentru fiecare parte de teren din perimetrul de
exploatare se pierde din vedere ansamblul. Pentru a se hotărî asupra valorii
arheologice a unui sit ar trebui să se aibă în vedere nu doar elementele componente ci
şi întregul.
Mai mult, prin procedura preconizată a se aplica pentru descărcarea de sarcină arheologică,
(art. 11 alin. 6-8), se poate obține doar descărcarea de sarcină arheologică, legea
neprevăzând posibilitatea respingerii cererii de descărcare de sarcină arheologică de
către autoritățile competente. În realitate, autoritățile prevăzute în sus-zisele aliniate nu au
deloc rolul conferit lor de propriile legi de organizare și funcționare, competența lor fiind
limitată la emiterea unui act, fără posibilitatea refuzului. Din nou, o încălcare a Constituției.
Art. 21 alin. 2 exprimă o incompatibilitate fundamentală cu principiile dreptului mediului, care
arată că dacă intră în vigoare o normă de mediu mai strictă până la acordarea avizului de
mediu, titularul de licenţă trebuie să se conformeze acestor din urmă norme. Din nou,
tratatele internaționale semnate de România, precum și Tratatul UE sunt ignorate cu o
fervoare demnă de o cauză mai bună. Mai mult, se încalcă și dreptul fundamental al
cetățenilor la un mediu sănătos, așa cum prevede art. 35 din Constituție. Pe de altă parte, se
încalcă și principiul neretroactivității legii, prevăzut de art. 15 alin. 2 din Constituție, precum și
cel al art. 16 alin. 1 din Constituție, cetățenii sunt egali în fața legii, deoarece o lege mai
favorabilă pentru investitor din punct de vedere al protecției mediului este mai nefavorabilă
pentru proprietarii terenurilor supuse exproprierii.
Dispozițiile art. 401 alin. 1 din proiectul de lege prevăd posibilitatea scoaterii din circuitul
agricol printr-o procedură rapidă și sumară a terenurilor necesare exploatărilor miniere. Se
încalcă principiul statuat în art. 16 alin. 2 din Constituție, nimeni nu este mai presus de lege,
pentru că se stabilesc prin actul normativ propus diferențieri nejustificate între titularii
licențelor de exploatare din industria mineritului și alți investitori, din alte ramuri ale industriei.
Pe de altă parte, aceste înlesniri pot fi considerate ajutoare de stat, interzise prin Tratatul
asupra UE.
22
Art. 40 alin. 2 încalcă principiile legii organice a amenajării teritoriului, L.350/2001, precum și
ale art. 8 din Legii nr.33/1994, aneantizând obligativitatea localităților de a avea planuri
urbanistice generale. Menționăm că beneficiarul real al proiectului de lege, Roșia Montană
Gold Corporation, este în situația de a vedea anulate PUG și PUZ zona industrială, iar
apărările lor în instanță sunt legate de Planul de amenajare a teritoriului. O lege care se
emite pentru un singur beneficiar, în scopul de a eluda dispozițiile legale, iese din sfera
legalului și intră în cea a ilicitului.
Art. 431 din proiect este în totală contradicție cu principiile de drept. Din moment ce se
prevede că(… în cazul în care certificatul de urbanism expiră sau devine inaplicabil ori
invalid, toate avizele şi aprobările obţinute în baza certificatului de urbanism rămân în
vigoare…) principiul quod nullum este nullit producit efectum (ceea ce este nul nu poate
produce efecte) ar fi demantelat, iar rațiunea de a fi a legii contenciosului administrativ și de
anulare a actelor administrative ar fi pierdută.
Propunerea de modificare legislativă (art. 433) mai oferă agenţilor comerciali deţinători de
licenţe miniere şi dreptul de a finanţa planurile de urbanism necesare avizelor, datorită lipsei
fondurilor publice necesare şi a faptului că autorităţile statului ar acţiona prea lent din acest
motiv. Această prevedere îi pune în clar conflict de interese pe cei care realizează studiile
respective, în disprețul interesului public.
Articolul II al Legii prevede că Prevederile licenţelor de explorare şi/sau exploatare încheiate
înainte de intrarea în vigoare a prezenţei legi şi aprobate sau în curs de aprobare de către
Guvern rămân valabile pe întreaga lor durată, în condiţiile în care au fost încheiate. (2) La
solicitarea titularilor de licenţe de explorare şi/sau exploatare, prevederile licenţelor valabil
încheiate la data intrării în vigoare a prezenţei legi se modifică şi se completează în sensul
prevederilor Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările aduse prin prezenta
lege. Din nou, se încalcă principiul neretroactivității legii, statuat de Constituției, precum și
principiul egalității în fața legii, stabilit de art. 16 al legii fundamentale.
23

............................................................................

Suntem un grup de entuziasti, majoritatea voluntari, care consideră că

presa nu este doar o ”gura de iad”

iar libertatea de exprimare NU este libertatea de a minți ci

LIBERTATEA DE A AFLA SI A SPUNE CAT MAI MULT ȘI MAI DES ADEVARUL.

Cei care controleaza presa

(intrega presa se afla in mana unor particulari cu conexiuni aproape clare)

urmaresc sa genereze agitatie, violenta, sa faca publicitate sexualitatii desantate si practicilor sexuale deviante, sa glorifice lipsa de educatie,

sa afecteze pacea fireasca intre cetatenii romani de etnie romana si cei de etnie maghiara,

sa foloseasca minoritatile etnice si sexuale pentru a discrimina majoritatea si a o controla.

Toate acestea se desfasoara conform unui plan intocmit cu precizie si pe care chiar și unii masoni, scarbiti de mizeria care erau pusi sa o faca de catre superiorii masoni, l-au deconspirat.

Ce putem face? Sa ne informam corect, sa fim prietenii si binevoitori unii cu altii, sa ne educam si sa ne unim pentru a face binele.

Cel mai bun ajutor pe care il puteti oferi este

share pe facebook,

înscriere în lista de prieteni,

like pe pagina noastră rostirea și

răspândirea orice prin mijloace proprii a acestor informații !

............................................................................ .