.............................................................................

...cel mai bun ajutor pentru valoarea acestor informații primite este share pe facebook... și oriunde altundeva !

............................................................................

Undeva, în cartierul Băneasa din București, pri­virile trecătorilor sunt atrase de o clădire ciu­dată, cu ferestre în formă de fagure. Nouă și fățoasă înainte de 1989, astăzi pare învechită și pră­fuită, deși găzduiește cea mai performantă ramură din domeniul medicinei naturii: APICULTURA. Pur­tând încă un nume vechi, de sorginte socialistă – ICDA, In­stitutul de Cercetare și Dezvoltare pen­tru Apicultură -, instituția din cartierul Bă­neasa e deservită de cei mai buni specia­liști din lume în domeniul apiculturii. Da, cei mai buni din lume! Ați citit bine, iar din mâinile și cunoștințele lor ies ade­vărate minuni pentru sănătate!

Lungul drum al excelenței
Beneficiară a unei tradiții de excepție în cercetarea apicolă, care datează încă din perioada interbelică, România a înregistrat un pas decisiv în studiul științific al produselor stupului în anul 1974, când s-a inaugurat Institutul de Cercetare și Pro­ducție pentru Apicultură, un moment istoric, datorat unui mare savant, prof. Vea­ceslav Harnaj (NULL-1988), președinte al API­MON­DIA între 1965 – 1985. A­vând o bază materială bună și echipe de cercetători de înaltă valoare, I.C.P.A. a deve­nit în scurt timp un institut de refe­rință în diver­se spe­cia­lități apicole, iar în 1997, pe fondul transfor­mărilor din siste­mul economic și de cercetare româ­nesc, s-a trans­format în Institutul de Cercetare-Dez­vol­tare pen­tru Apicultură, unitate de drept privat, ce aparține Aso­ciației Cres­cătorilor de Albine din Ro­mânia.

Cercetarea la superlativ
Fabrica de regine


– Doamnă director, conduceți un institut care a rezistat vremurilor tranziției, în timp ce multe alte insti­tuții de cercetare din România s-au desființat. Cum de s-a întâmplat așa o minune?

– Supraviețuirea ICDA se datorează sistemului nos­tru de organizare. Fiindcă ne ocupăm cu studierea aces­tor insecte uimitoare, albinele, dorim să fim la fel de harnici și la fel de bine organizați ca și ele. Iubitori de albine au existat și vor exista întotdea­una, iar noi, de-a lungul timpu­lui, ne-am străduit să găsim cele mai bune metode de sprijin pentru apicultori. Se știe că țara noastră are tradiție în apicultură, încă din tim­pul dacilor, iar faptul că am menținut o cola­borare strânsă cu apicultorii români ne-a ajutat să ținem Institutul în activitate și chiar să-l dez­voltăm la nivel european.

– Toate formulele realizate de ICDA – atât pen­tru apicultori, cât și pentru con­sumatori – sunt de o cali­tate excepțională. Medi­cii apiterapeuți nu au cuvinte să vă laude produsele… Cu ce spe­cialiști lucrați?

– Avem echipe de cercetare foarte valoroase. Activitatea noastră de cercetare este structurată pe subdo­meniile organizației inter­naționale API­MON­­­DIA. Astfel, lu­crăm cu biologi și in­gineri zooteh­niști specia­lizați în gene­tică și ame­lio­rarea albi­ne­lor, avem oa­meni care se ocupă de teh­no­logiile de creștere, specialiști în re­surse melifere, floră meli­fe­ră și poleni­zare, oameni spe­cia­lizați în chi­mia și tehno­lo­gia pro­duselor apicole, specia­liști pe pro­bleme de valorificare a pro­duselor apicole pentru sănătate și alimentație, res­pectiv api­terapie – colectiv pe care cu onoare îl repre­zint. De asemenea, în echipa noastră, avem specialiști în pato­logie apicolă, care studiază bo­lile ce afectează fami­liile de albine, pentru a găsi solu­ții de păstrare a sănătății stupilor, dar și specialiști în apiterapie vete­rinară. Iată, deci, că suntem o echipă complexă și com­pletă, și de aceea cred că rezultatele cerce­tărilor noastre nu sunt lăudate întâmplător!

– Ce produse puneți la dispoziția apicultorilor români?

– Suntem unicul producător național de preparate pentru sănătatea albinelor – biostimulatori și medica­mente de uz apicol certificate GMP, conform normelor europene. Colectivul de genetică și ameliorare produce mătci de elită, noi având certi­ficatul de autorizare nu­mărul 1 în România. Toți apicultorii care vor să-și facă ferme de multiplicare trebuie să-și cumpere mătci de la institutul nostru. De ase­me­nea, producem roiuri și fa­milii de albine în propriile stupine, iar de la acestea obținem pro­duse apicole foarte valoroase, pe care le transfor­măm în re­medii apiterapeutice sau alimente-medicament.

– De unde vă luați mierea și celelalte pro­du­se ale stupu­lui? Vă bazați pe producția proprie, sau le co­lectați de la apicul­torii din țară?

– În general, ne bazăm pe pro­pria noastră pro­duc­ție. Avem în teritoriu multe puncte de lu­cru (stu­pine de selecție), dar și stupine pentru producția de mie­re. Chiar dacă folosim o serie de stupine doar pentru creș­terea măt­­cilor, obți­nem în același timp mie­re și alte pro­duse api­cole. Dacă avem nevoie de mie­re din alte surse, efec­tuăm ana­lize foarte la­borioase de calitate (avem un laborator de chimia pro­­duselor apicole, acredi­tat con­­form standardului ISO 17025, iar ICDA este acreditat ISO 9001 și ISO 14001 pentru Ma­nagementul Ca­lită­ții, respec­tiv Managementul Mediului).

Produse apiterapeutice de top
“Suntem, dacă nu unica țară din lume, măcar printre foarte puținele în care propolisul a fost avizat ca bază de medicament”

– Ce produse pentru sănătate realizați în cadrul Institutului?

– Noi am avut primul centru medical de apiterapie din lume! Prof. Harnaj a fost primul om de știință din lume care a avut ideea înființării unui centru de apite­rapie, iar Institutul nostru de cercetare a preluat această acti­vitate, implicând în apiterapie medici specialiști, cu diferite specialități medicale, care alături de un colec­tiv valoros de farmaciști și biochimiști au creat medi­ca­mente și suplimente alimentare naturale, reali­zate din produsele stupului, în combinații cu extracte din plante medicinale și alte produse naturale. Insti­tutul a preluat centrul medical împreună cu o importantă arhivă de studii clinice, la care s-au adăugat multe alte studii finanțate prin programe de stat.

Astfel, am elaborat sute de lucrări de cercetare, realizate de medici de spe­cia­li­tate, care aveau obligația să prezinte rezultatele tera­peu­tice ale produselor create de Institut, de-a lungul exis­tenței. Legislația s-a schimbat mult între timp, iar rigo­rile impuse de autoritățile farma­ceutice și me­dicale pentru autorizarea unui produs na­tu­ral ca medicament sunt exagerat de mari. Dar chiar și în aceste condiții, vă de­clar cu toată mândria că suntem, dacă nu unica țară din lume, mă­car printre foar­te puținele în care pro­polisul a fost avizat ca bază de medica­ment! De altfel, avem două produse pe bază de propolis autorizate de Agenția Națională a Medi­ca­mentului: Tinctura de pro­polis și Miprosept – supozitoare recomandate în tra­tamentul hemoroizilor și al fisurilor anale!
Revenind la producția Institutului, în primul rând vreau să vorbim despre pro­du­sele de colectură – ceea ce aduce albi­na în stup și noi condiționăm sub dife­rite forme. Aici amintesc mierea – cel mai bun medicament natural, de o calitate excepțio­nală, strict con­tro­lată. Mie­rea este un aliment energetic perfect, pentru că are multe in­grediente natu­rale: zaharuri simple (fruc­­toză și glucoză) direct asimilabile, vitamine (C, A, D, K, com­plexul B) și mi­ne­rale (potasiu, magneziu, fos­­for, calciu etc.).

Forma lor organică face ca orga­nis­mul să le asimileze mult mai ușor. La fel de importanți în biochi­mia organismului uman sunt și acizii organici conținuți de miere (gluconic, fosforic, for­mic, lactic și ci­tric), ca­re au un rol esențial în buna funcționare a meta­bolis­mului ba­zal. Enzi­me­le pro­du­se de albi­ne (ami­laze, lipaze, catalaze), cu care se prelu­crea­­ză necta­rul, in­tervin și ele benefic în procesele chimice ale ma­teriei vii din organism. Pentru copii, con­sumul de mie­re este cheia pentru o dez­voltare ar­mo­nioasă, deoarece mierea este cea care ajută la asimi­larea calciu­lui în oase, deci la întărirea sistemului osos. Producem di­verse sorti­men­te de miere – de tei, de salcâm, de pădure, de rapi­ță, polifloră etc. De ase­me­nea, avem și di­verse ames­tecuri re­co­man­da­te, de regulă, în di­ver­se afec­țiuni: mie­re cu propolis, miere cu lăptișor de mat­că etc.
Un alt important produs al stupului este polenul, pe care noi îl condiționăm ca atare, sub formă uscată. Compo­ziția și calitatea lui nu sunt afectate, date fiind condițiile în care este uscat, astfel încât toată bogăția de componente active rămâne intactă. Polenul recoltat de albine conține substanțe stimulatoare pentru orga­nism: vitamine (C, E, complexul B și betacaroten – important precursor al vitaminei A și factor antioxidant natural), proteine, toți aminoacizii esențiali și neesențiali, lipide simple și complexe, glucide, substanțe minerale, acizi nucleici, enzime. Este considerat unul dintre cele mai importante produse ale stupului, cu un excelent rol de hrană funcțională.
Denumită și “pâinea albinelor”, păstura este un pro­­dus al stupului rezultat prin fermentarea polenului. Ea le este recomandată persoanelor care suferă de afec­țiuni ale tubului digestiv și ale ficatului, sau celor cu o di­gestie lentă. Ficatul trebuie să facă față sub­stanțelor chi­mice din medicamente, dar și pesticidelor, solven­ți­lor și coloranților care se regăsesc în hrana pe care o con­­sumăm. Compoziția păsturii diferă de cea a po­lenului și de aceea are o valoare nutritivă și antibio­tică spo­rită.
Datorită proprietăților sale antivirale, antitoxice și antiinflamatorii, propolisul este cel mai puternic pro­dus natural antiinfecțios. Eficiența lui a fost demon­stra­tă în multiple afecțiuni, fiind un bun stimulator al refa­cerii țesuturilor afectate de răni, tăieturi, arsuri și de­gerături. Propolisul este foarte eficient în tratarea dure­rilor de dinți, vindecă mucoasa bucală și oprește sânge­rarea gingiilor. Tinctura de propolis realizată de noi este de o calitate fără egal!

Lăptișorul de matcă este un produs de o valoare ines­timabilă, mai ales pentru copii. Stimulează crește­rea, ajută organismul în perioadele de efort fizic și inte­lectual, crește rezistența organismului la acțiunea fac­torilor de stres, echilibrează sistemul nervos, îmbu­nă­tățește memoria, capacitatea de concentrare și ajută la refacerea celulară. Acționează ca un catalizator pen­tru regenerarea organismului, având proprietatea de stimu­lare a multiplicării celulare, cu efecte directe asu­pra creșterii duratei de viață. Lăptișorul de matcă are pro­prie­tăți antiinfecțioase și antivirotice, fiind indicat în infecțiile gripale, în epidemiile virale și în bolile in­fec­țioase. Ameliorează efectele astmului bronșic, are efect bacteriostatic și bactericid, imunomodulator, în­ce­tineș­te multiplicarea tumorilor cu creștere lentă, nor­malizea­ză secreția de sebum a glandelor sebacee, sti­mulează regenerarea celulelor epiteliale. Este benefic în stările de oboseală cronică, dar și în stările posttrau­matice sau postoperatorii. Iată câte beneficii are un astfel de pro­dus, care nu poate fi reprodus prin sinteză chimică!
După cum vedeți, albina știe întotdeauna ce să-și adu­că în stup, ca să aibă resurse de hrană, pentru a pro­duce lăptișorul pentru matcă și noile generații de al­bine. Putem spune, fără a exagera deloc, că ceea ce ofe­ră stupul este o adevărată farmacie a naturii și că albina este cel mai vechi medic cunoscut. Este foarte impor­tant de menționat faptul că toate pro­dusele apicole care au componente nutritive (și mă refer aici la lăptișorul de matcă, la polen și la miere) se comportă ca alimente funcționale.   Citiți mai departe pe formula-as.ro

............................................................................

Suntem un grup de entuziasti, majoritatea voluntari, care consideră că

presa nu este doar o ”gura de iad”

iar libertatea de exprimare NU este libertatea de a minți ci

LIBERTATEA DE A AFLA SI A SPUNE CAT MAI MULT ȘI MAI DES ADEVARUL.

Cei care controleaza presa

(intrega presa se afla in mana unor particulari cu conexiuni aproape clare)

urmaresc sa genereze agitatie, violenta, sa faca publicitate sexualitatii desantate si practicilor sexuale deviante, sa glorifice lipsa de educatie,

sa afecteze pacea fireasca intre cetatenii romani de etnie romana si cei de etnie maghiara,

sa foloseasca minoritatile etnice si sexuale pentru a discrimina majoritatea si a o controla.

Toate acestea se desfasoara conform unui plan intocmit cu precizie si pe care chiar și unii masoni, scarbiti de mizeria care erau pusi sa o faca de catre superiorii masoni, l-au deconspirat.

Ce putem face? Sa ne informam corect, sa fim prietenii si binevoitori unii cu altii, sa ne educam si sa ne unim pentru a face binele.

Cel mai bun ajutor pe care il puteti oferi este

share pe facebook,

înscriere în lista de prieteni,

like pe pagina noastră rostirea și

răspândirea orice prin mijloace proprii a acestor informații !

............................................................................ .